Det rörliga kulturarvet

Att bevara det flytande kulturarvet

Förteckning över varvsarkiv

Barken Viking

Dokumentation av båtar
Fredrik Leijonhufvud

Bevarandeplan museifartyget Sankt Erik

Statens maritima och transporthistoriska museers mall bevarandeplan

Statens maritima och transporthistoriska museers mall vårdplan