HISTORIA

2020 började Grosshandelssociteten (Gross) i Stockholm styrelse diskutera den framtida situationen för de historiska fartygen som fortfarande är i drift. Gross stödjer idag genom ovillkorade bidrag flera fartyg.

Många fartyg går mot en oviss framtid då det statliga intresset är begränsat och de resurser som idag avsätts inte räcker. Beslut togs att undersöka möjligheterna att bilda en stiftelse, Stiftelsen Maritimt Kulturarv, med fokus på bevarande och med engelska National Trust som förebild. Gross avsatte projektmedel och uppdrog åt ledamöterna Jan Larsén och Mats Gullström att arbeta vidare med projektet.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (FSSS) har också anslutit sig som medstiftare. Projektmedel har använts till Tullberg Kommunikation som arbetat fram grunddokument. Representanter från FSSS och Gross arbetar ideellt.

I november 2022 bildades Stiftelsen Maritimt Kulturarv med ett grundkapital på 10 miljoner kronor. Inledningsvis har arbetet med hjälp av flertalet arbetsgrupper inriktas på insamling av medel, kunskapsuppbyggnad och forskning.