Ansökning av bidrag från SMK

Kriterier och regler
SMK mål är att utveckla det Maritima Kulturarvet. Vår målgrupp vad gäller fartyg/båtar är att de skall vara av Sjöhistoriska Muséet utsedda som kulturfartyg/traditionsfartyg samt att de skall vara i drift, dvs inkomst genererande på något sätt. Vi inkluderar inte fritidsbåtar som är k-märkta i vår målgrupp.
Detta innebär också att vi inte har fokus på utbildning vid sidan av det som riktar sig till själva kulturarvet. T ex utbildning i sjömansyrket ligger utanför. Det innebär att ansökningar från t ex scoutkårer, Tall Ship race utbildningsplatser etc ingår ej. Här finns en rad stiftelser bl a Abraham Rydbergs Sjöfartsstiftelse med den inriktningen. SMK kommer heller ej ge stöd till bokprojekt inom marin historia i största allmänhet. Endast tryckning av den kunskap som SMK har tagit strategiska beslut kring är aktuell. Bidrag till infrastruktur såsom dockor, kranar mm inom Maritimt Kulturarv ingår ej.
De sökande skall vara föreningar eller stiftelse ägda. Privata eller av företag ägda fartyg omfattas inte av vår målgrupp.Dock medges bidrag till aktiebolag som ägs av förening eller stiftelse.

När ansökan om bidrag inkommer skall utvärdering göras av SMK huruvida fartygets kulturella värde ökas eller åtminstone bevaras med de av den sökande föreslagna åtgärder eller om SMK skall ge råd hur avsedda åtgärder skall ändras för att detta mål skall uppnås.

Bidrag som gives skall i största utsträckning vara villkorad med att återrapportering sker som visar att arbetet, material, färg, etc är de korrekta och de som stipulerats vid godkännandet. SMK skall godkänna de utförda åtgärderna på lämpligt sätt. Om SMK inte anser sig kunna ge ett godkännande skall återbetalning ske eller inga ytterligare bidrag givas i framtiden.

Tidsplan vad gäller ansökningar rörande fartyg och handläggnings period.
Sökande skall kunna inkomma med ansökan om bidrag under perioden 1 maj- 1 Oktober varje år.
SMK beslut skall meddela sitt beslut tidigast efter den 1 oktober – senast före den 30 nov samma år.

Ansökans form
SMK samarbetar med SEB Stiftelse avdelning vad gäller handläggningen. Ansökan görs endas elektroniskt. Klicka på länken så kommer ni till SEB:s ansökningsportal där det framgår hur ni registrerar er och ansöker.

Samordning görs med Abraham Rydbergs Sjöfartsstiftelse och Stockholms Grosshandelssocietet i de fall då ansökan även faller inom deras anslagsområden. Detta innebär att era personuppgifter kan komma att delas med Abraham Rydbergs Sjöfartstiftelse och Grosshandelssocieteten.

Ansökning av bidrag från andra organisationer

Förutom att söka bidrag från SMK finns ett antal andra stiftelser men även myndigheter, fonder och sparbanker att söka bidrag eller sponsring från. SMK har gjort en kartläggning och urval av vilka bidragsgivare som finns i Sverige. Urvalet har gjort så att listan omfattar organisationer som lämnar bidrag eller sponsring i enlighet med de ändamål SMK lämnar bidrag för. Organisationerna i listan lämnar bidrag till en eller flera av SMKs ändamål:

  1. Bevara det maritima kulturarvet med fokus på kulturhistoriskt intressanta fartyg som är i drift.
  2. Bygga kunskap, stödja och initiera forskning.
  3. Stödja och initiera utbildning som är hänförlig till det maritima kulturarvet.

Vi gör inte gällande att den är heltäckande men bedömer att listan ger en god bild av vad som finns att söka. Vidare vill vi göra sökande uppmärksamma på att läsa angivna ändamål för respektive bidragsgivare för att veta om tid ska läggas på ansökan eller ej. Vår bedömning är att det i flera fall finns en flexibilitet varför det kan vara värt att kontakta bidragsgivare om osäkerhet finns vad beträffar möjlighet att få bidrag eller sponsring. Nedan finns en lista över vilka organisationer SMLK har identifierat och med den mest väsentliga informationen. För de listade sparbankerna handlar det om sponsring dvs att det kan finnas krav på motprestation.

Om något är oklart maila info@maritimt-kulturarv.se