MARITIMT KULTURARV

”Att förstå och lära sig från de exempel på tekniska framsteg som finns åskådliggjorda i fartygen gör att vi förstår vår samtid och framtid bättre.”

STIFTELSEN MARITIMT KULTURARV

Att förstå och lära sig från de exempel på tekniska framsteg som finns åskådliggjorda i fartygen gör att vi förstår vår samtid och framtid bättre. Att vi i det moderna samhället slår vakt om historiska byggnader beror till stor del på att de fortsatt nyttjas.

För att få fartygsarvet att bevaras är det lika centralt att hitta att de nyttjas. Det är som levande arbetsplatsmuseer som vi har både attraktionskraft och lärande exempel. Stiftelsen Maritimt Kulturarv kan spela en viktig och kanske avgörande roll i detta arbete. Ingen annan har tagit ett helhetsgrepp med sikte på framtiden likt vad vi gör i detta arbete. Om inget görs kommer kulturarvet långsamt att minska och flera värdefulla exempel gå förlorade.

Stiftelsen ändamål enligt stadgar är;

”Bevara det maritima kulturarvet med fokus på kulturhistoriskt intressanta fartyg som är i drift samt bygga kunskap, stödja och initiera forskning och stödja och initiera utbildning som är hänförlig till det maritima kulturarvet”

Metoden att göra detta är att efterlikna engelska National trust som lyckats förena kunskapsuppbyggnad, ideellt arbete, kommersiellt nyttjande och tänkande samt hjälp med finansiering från allmänhet och institutioner.

Under hösten 2022 påbörjas arbetet med främst insamling, kunskapsuppbyggnad och forskning.

Många fartyg går mot en oviss framtid då det statliga intresset är begränsat och de resurser som idag avsätts inte räcker.

HISTORIA

2020 började Grosshandelssociteten i Stockholm styrelse diskutera den framtida situationen för de historiska fartygen som fortfarande är i drift. Gross stödjer idag genom ovillkorade bidrag fl era fartyg.

Många fartyg går mot en oviss framtid då det statliga intresset är begränsat och de resurser som idag avsätts inte räcker. Beslut togs att undersöka möjligheterna att bilda en stiftelse, Stiftelsen Maritimt Kulturarv, med fokus på bevarande och med engelska National Trust som förebild. Gross avsatte projekt medel och uppdrog åt ledamöterna Jan Larsén och Mats Gullström att arbeta vidare med projektet.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm (FSSS) har också anslutits sig som medstiftare. Projektmedel har använts till Tullberg Kommunikation som arbetat fram grunddokument. Representanter från FSSS och Gross arbetar ideellt.

I november 2022 bildades Stiftelsen Maritimt Kulturarv med ett grundkapital på 10 miljoner kronor. Inledningsvis och med hjälp av flertalet arbetsgrupper har arbetet främst inriktas på insamling av medel, kunskapsuppbyggnad och forskning.

Om inget görs kommer kulturarvet långsamt att minska och flera värdefulla exempel gå förlorade.